PRIVACY

 

so beautiful,

gevestigd Terbankstraat 46

3150 Tildonk

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.so-beautiful.be

Terbankstraat 46

3150 Tildonk

tel: +32 0493 41 75 21

Sofie Buedts is de Functionaris Gegevensbescherming van so beautiful. Zij is te bereiken via sofie@so-beautiful.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

So beautiful verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Kassahistoriek

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

So beautiful verwerkt bepaalde gezondheidsgegevens die jij mondeling of schriftelijk hebt verstrekt bij het starten van een behandeling met als doel de behandeling hierop af te stemmen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

So beautiful verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afstellen en de keuze van de behandeling

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– So beautiful verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

So beautiful neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van so beautiful) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

So beautiful bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegeven              > Bewaartermijn > Reden

Personalia, adres, factuurgegevens     > 7 jaar     > in verband met de belastingwetgeving                       

webshop account                                   > 2 jaar     > in verband met de privacywetgeving

 

Delen van persoonsgegevens met derden

So beautiful deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. So beautiful blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door so beautiful en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@so-beautiful.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

So beautiful wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de  Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

So beautiful neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@so-beautiful.be